Video: Avesta Sommar Cruising 2016.

Film: Neo Stratospey